بررسی اتحاد وتعدد ابن ابی عمیر در رجال و حدیث
78 بازدید
محل نشر: حدیث اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده همواره دراسناد احادیث،راویانی با اسامی مشترک یافت میشوند؛ این که کدام یک از این راویان مشترک دارای یک هویت هستند، نیازمندبررسی وگردآوری قرائن وشواهد رجالی، حدیثی و تاریخی¬ است. محمد بن ابى‌‌عمیر یکی از راویانی است که نام او در کتاب¬های رجالی و حدیثی با عناوین و اوصافی متفاوت ذکر شده است. از این¬رو، یکی ازمباحث رجالی مورد اختلاف میان رجالیان، اتحاد وتعدد «محمد بن ابی عمیر»است.این موضوع عکس العمل¬های متفاوتی را در بین عالمان رجالی شیعه به دنبال داشته است.برخی معتقد به اتحاد «ابن ابی عمیر» وبرخی دیگر به دلائل چند، معتقدبه تعدد« ابن ابی عمیر»شده¬اند،دراین سیاهه ازفرضیه تعدد«ابن ابی عمیر»دفاع شده¬است. نگاشته پیش رو،به ذکردیدگاههای موافقان ومخالفان اتحاد وتعدد«ابن ابی عمیر» ونیز بررسی دلائل ومستندات¬آن¬پرداخته ودرپی اثبات اشتراک عنوان یاد شده¬ به این که دو نفرند، یکی ازاصحاب امام صادق7وکاظم7 ودرحیات امام کاظم7وفات نموده است. ویا این که عنوان مذکور تصحیف شده¬ی «ابن ابی عمر(عمره)»و شخص مجهولی است. دیگری «ابن ابی عمیر» مشهور یکی از مشایخ ثقات و ازاصحاب امام کاظم ورضا وجوادشمرده شده ومتوفای 217ق است. کلیدواژه¬ها: ابن ابی عمیر،اتحادوتعدد،طبقه،تصحیف.