تحلیل ارسال خفی با تاکید بر اسانید روایات کتب اربعه
118 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحلیل ارسال خفیّ ¬با تاکید برنسخه های روایات کتب اربعه چکیده گذر زمان ومشکلات پدید آمده درکتابت واستنساخ نگاشته¬های حدیثی آسیب¬¬هایی را دامنگیر اسناد روایات کرده است.از جملۀ آن ارسال وافتادگی و حذف واسطه در زنجیرۀ سند است. از این رو، شناخت موضوع ارسال وعوامل و نشانه ها وراههای برون رفت ارسال خفی تاثیر بسزایی دراعتبار احادیث دارد. بدین جهت، دراین مقاله پس از طرح مساله، کوشش شده است تا با روش کتابخانه¬ای و رویکرد توصیفی تحلیلی و ادله¬ای روشن با تکیه بر یافته¬های رجالی، حدیثی، تاریخی و آرا ونظرات رجالیان به تبیین ابعاد یکی از آسیب¬های اسناد روایات- ارسال خفیّ- با تطبیق بر مصادیق ونمونه¬های حدیثی آن درکتب اربعه بپردازد. مباحث ارسال خفی، در سه محور بررسی وتحلیل شود. در محور نخست ارسال و گونه¬های آن گزارش شده است. محور دوم عوامل و نشانه های ارسال خفی در سند روایات کتب اربعه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.محور سوم شیوه¬ها وراهکارهای شناسائی ارسال خفی پرداخته شده است.نتایج به دست آمده آن عبارتنداز: 1.عوامل و نشانه¬های ارسال خفی چون،تصحیف درسند، قلب در نام راوی یا راویان در سند، اشتراک در نام راوی، تعلیق دراسناد از جمله عوامل ارسال خفی در سند روایات مورد شناسائی قرار گرفت.2. پنج راهکار اساسی شناخت ارسال خفیّ چون، طبقه شناسی راویان ومشایخ آنان؛ مصدر یابی سند و متن حدیث دردیگر مصادر روایی؛ بررسی طریق راویان حدیث، اختلاف نسخه¬ها و قرائن اجتهادی مورد شناسائی و بررسی و پژوهش قرار گرفته است. کلید واژه ها: ارسال خفیّ،عوامل ارسال، روایت،اسناد، کتب اربعه.